Ważne informacje dotyczące składania wniosków.

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 rozpoczynamy przyjmowanie wniosków  kandydatów  o przyjęcie do bursy od dnia 20 maja  do 14 czerwca 2024 roku (do godziany 15:00). Wnioski , które  wpłyną przed wyznaczonym terminem ich składania nie będą rozpatrywane przez Komisję Rekrutacyjną.

Wnioski należy wypełniać drukowanymi literami.

Wnioski wraz z załącznikami, wypełnione i podpisane można złożyć osobiście w sekretariacie Bursy Szkolne w godzinach 8.00-15.00 ,  przesłać  za pośrednictwem poczty tradycyjnej, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, na adres:

Bursa Szkolna, ul. Tomczeka 34,  63-400 Ostrów Wielkopolski

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej , skany wypełnionych i podpisanych odręcznie wniosków wraz z załącznikami, na adres :

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W tym przypadku potwierdzeniem wpłynięcia wniosku będzie zwrotna informacja elektroniczna przesłana przez bursę na adres, z którego wpłynie wniosek.

Dokumenty potwierdzające kryteria określone w §  11 pkt 1 i 2 Regulamin Rekrutacji składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dopuszcza się również składanie dokumentów w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata niepełnoletniego lub pełnoletniego kandydata.

Kandydat znajdujący się na liście zakwalifikowanych jest zobowiązany w wyznaczonym terminie  (wynikającym z harmonogramu rekrutacji na dany rok szkolny) dostarczyć  do bursy osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej skan  wypełnionego i podpisanego odręcznie oświadczenia o przyjęciu do szkoły (załącznik nr 7a) lub oświadczenia o kontynuowaniu  nauki w szkole (załącznik nr 7b).

W przypadku rezygnacji z przyjęcia do bursy rodzic  kandydata niepełnoletniego\kandydat pełnoletni ma obowiązek poinformować  telefonicznie o tym fakcie placówkę. Kontakt : Sekretariat Bursy Szkolnej tel. 62 735 60 95 w godzinach 8.00-15.00

Proszę o szczegółowe zapoznanie się z Regulaminem i Harmonogramem Rekrutacji na rok szkolny 2024/2025.

Dyrektor BursySzkolnej
Marzena Mocek