PROGRAM
WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY

BURSY SZKOLNEJ
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

ROK SZKOLNY
2021/2022

WIZJA

Bursa Szkolna to miejsce, które stwarza swoim wychowankom warunki do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju oraz przygotowuje swoich podopiecznych do sprostania wyzwaniom w przyszłości.

MISJA

Bursa Szkolna to placówka dbająca o rozwój swoich wychowanków w sferze intelektualnej, emocjonalnej, moralnej i społecznej.
Bursa dba o bezpieczeństwo swoich wychowanków, przeciwdziała formom patologii społecznej, promuje zdrowy styl życia.
Bursa wychowuje w poczuciu poszanowania wspólnie uznawanych  wartości takich jak: przyjaźń, miłość, bezpieczeństwo, zdrowie.
Bursa jest placówką współpracującą ze środowiskiem lokalnym.
Jest placówką  w której wzajemne relacje wychowawca - wychowanek są oparte na szacunku i życzliwości.

CELE PROGRAMU WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNEGO

 1. Ukształtowanie prawidłowej postawy wychowanka – mieszkańca Bursy Szkolnej.
 2. Ochrona wychowanków przed zagrożeniami.
 3. Pomoc w procesie socjalizacji wychowanków.
 4. Zminimalizowanie czynników ryzyka wpływających na powstawanie zachowań destrukcyjnych.
 5. Umacnianie pozytywnych postaw i działań wśród młodzieży.
 6. Wdrażanie wychowanków do wspólnej odpowiedzialności za ład i porządek w bursie oraz w najbliższym otoczeniu.
 7. Pomoc w rozwijaniu zainteresowań i talentów.
 8. Stworzenie poczucia bezpieczeństwa podczas pobytu w placówce.
 9. Aktywizowanie rodziców w realizacji zadań wychowawczo- profilaktycznych bursy.
 10. Poszerzanie działań wychowawczych i profilaktycznych placówki o współpracę z instytucjami środowiska lokalnego.
 11. Wdrażanie do poszanowania tradycyjnych, wspólnie uznawanych wartości.

OBSZARY

 1. Organizacja pracy z grupą wychowawczą.
 2. Profilaktyka zagrożeń i uzależnień.Promocja zdrowego i bezpiecznego stylu życia.
 3. Promowanie talentów i rozwijanie zainteresowań wychowanków.
 4. Wspieranie
 5. Przygotowanie wychowanków do pełnienia ról społecznych w życiu dorosłym.
 6. Współpraca z rodzicami i ze szkołą wychowanka.
 7. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

LP.

 

 

ZADANIA WYZNACZAJĄCE FORMY REALIZAJI W OBSZARZE

ZADANIA WYZNACZAJĄCE FORMY REALIAZACJI W OBSZARZE NA DANY ROK SZKOLNY

I

 

 

 

 

 

 

Organizacja pracy z grupą wychowawczą

1. Zaplanowanie pracy opiekuńczo- wychowawczej z uwzględnieniem potrzeb i specyfiki grupy.

2. Zapoznanie lub przypomnienie młodzieży Statutu i Regulaminu Bursy Szkolnej, zasad P-Poż. I BHP.

3. Założenie lub korekta dokumentacji wychowanka.

4. Systematyczne prowadzenie dokumentacji grupy.

5. Analizowanie efektów oddziaływań wychowawczych w poszczególnych grupach- ewaluacja pracy.

6. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za powierzone mienie bursy.

7. Prowadzenie dokumentacji „Organizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej” dla młodzieży objętej tą pomocą.

1. Zapoznanie wychowanków z Programem wychowawczo-profilaktycznym oraz  z Planem pracy wychowawcy grupy.

2. Egzekwowanie przez  wychowanków Procedur przyjmowania i przebywania w bursie w czasie zagrożenia koronawirusem.

3. Prowadzenie działań wychowawczych w formach dostosowanych do aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

4. Wykorzystywanie w działaniach wychowawczych sposobów  komunikowania się poprzez Messengera  pocztę mail lub inne komunikatory. 

5. Diagnoza potrzeb i oczekiwań wychowanków nowoprzyjętych na podstawie kwestionariusza wywiadu z rodzicami.

 

II

 

Profilaktyka zagrożeń i uzależnień. Promocja zdrowego i bezpiecznego stylu życia

1. Diagnoza  różnego rodzaju zagrożeń i uzależnień wśród młodzieży.

2. Podejmowanie działań wychowawczych wobec wychowanków przejawiających zachowania ryzykowne.

3. Podejmowanie działań wychowawczych mających  na celu nabywanie przez wychowanków umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz postepowania w sytuacjach trudnych i ryzykownych.

4. Upowszechnianie wiedzy na temat  uzależnień oraz zdrowego żywienia.

5. Promowanie wśród wychowanków aktywnego spędzania czasu wolnego.

6. Kształtowanie higienicznego i zdrowego stylu życia wśród wychowanków.

7. Kształtowanie postaw ekologicznych

1. Uwrażliwianie młodzieży na zagrożenia związane z koronawirusem.

2. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne w kontekście zmian klimatycznych Ziemi.

3. Promowanie dbałości o zdrowie psychiczne.

 

III

 

Promowanie talentów i rozwijanie zainteresowań wychowanków.

1. Rozwijanie kreatywności wśród wychowanków.

2. Stwarzanie wychowankom optymalnych warunków do rozwoju zainteresowań , zdolności i talentów oraz ich wykorzystywanie w pracy wychowawczej z młodzieżą.

3. Promowanie czytelnictwa wśród wychowanków.

1. Wykorzystanie w prowadzonych działaniach promujących talenty i rozwijających zainteresowania wychowanków narzędzi i zasobów cyfrowych.

 

IV

 

Wspieranie wychowanka

1. Realizacja Programu Adaptacyjnego dla wychowanków nowoprzyjętych.

2. Integracja młodzieży w bursie.

3. Rozpoznanie potrzeb i trudności wychowanka, sytuacji rodzinnej i materialnej.

4. Indywidualna praca z wychowankiem.

5. Wspieranie wychowanka w osiąganiu powodzenia szkolnego.

6. Działalność doradcy zawodowego.

7. Pomoc w sytuacjach kryzysowych wychowanków poprzez działalność bursowego psychologa.

1. Realizacja działań z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

2. Prowadzenie działań wychowawczych z udziałem bursowego psychologa. 

3. Systematyczne monitorowanie wykorzystywania przez młodzież czasu nauki własnej oraz frekwencji szkolnej.

 4. Kształtowanie postaw wychowanków w oparciu o promowane w bursie wspólnie uznane wartości: przyjaźń, miłość, bezpieczeństwo, zdrowie.

 

V

Przygotowanie wychowanków do pełnienia ról społecznych w życiu dorosłym

1. Rozwijanie umiejętności komunikacji interpersonalnej oraz pracy zespołowej

2. Kształtowanie samorządności wychowanków

4. Rozwijanie poczucia tożsamości narodowej

5. Kształtowanie nawyków kultury osobistej wychowanków

1. Podejmowanie zadań aktywizujących młodzież w działalność społeczną, obywatelską , patriotyczną.

2. Dostarczanie w działaniach wychowawczych wiedzy z zakresu polskiej historii i kultury.

3. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności i zaangażowania społecznego.

 

 EWALUACJA

 1. Obserwacja
 2. Wyniki ankiet
 3. Sprawozdania miesięczne
 4. Sprawozdania semestralne
 5. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA  WYCHOWANKA

W wyniku działań wychowawców grup na podstawie Programu  wychowawczo - profilaktycznego bursy oraz planów pracy poszczególnych grup wychowawczych wychowanek placówki:

 1. Jest odpowiedzialny za ład i porządek w placówce i swoim najbliższym otoczeniu.
 2. Potrafi poddać ocenie swoje zachowanie i postawę.
 3. Prowadzi zdrowy styl życia.
 4. Zna konsekwencje zażywania narkotyków, palenia papierosów, picia i wpływ używek na własne zdrowie.
 5. Radzi sobie w sytuacji stresu i zagrożenia.
 6. Stosuje w życiu zasad kulturalnego zachowania.
 7. Kultywuje tradycje i obyczaje, kieruje się tradycyjnymi, wspólnie uznawanymi wartościami.
 8. Racjonalnie planuje swój wolny czas.
 9. Jest odpowiedzialny za zdrowie swoje oraz innych.
 10. Zna swoje prawa i obowiązki.
 11. Ma świadomość, że w trudnych sytuacjach może liczyć na pomoc i wsparcie ze strony dyrekcji, wychowawców i pozostałych pracowników bursy.
 12. Ma świadomość swoich talentów i umiejętności oraz potrafi je wykorzystać w celu samorozwoju.