PROGRAM
WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

BURSY SZKOLNEJ
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

ROK SZKOLNY
2022/2023

 

WIZJA

Bursa Szkolna to miejsce, które stwarza swoim wychowankom warunki do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju oraz przygotowuje swoich podopiecznych do sprostania wyzwaniom w przyszłości.

MISJA

Bursa Szkolna to placówka dbająca o rozwój swoich wychowanków w sferze intelektualnej, emocjonalnej, moralnej i społecznej.
Bursa dba o bezpieczeństwo swoich wychowanków , przeciwdziała formom patologii społecznej, promuje zdrowy styl życia.
Bursa wychowuje w poczuciu poszanowania wspólnie uznawanych  wartości takich jak: przyjaźń, miłość, bezpieczeństwo, zdrowie.
Bursa jest placówką współpracującą ze środowiskiem lokalnym.
Jest placówką  w której wzajemne relacje wychowawca- wychowanek są oparte na szacunku i życzliwości.

CELE PROGRAMU WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNEGO

 1. Ukształtowanie prawidłowej postawy wychowanka – mieszkańca Bursy Szkolnej.
 2. Ochrona wychowanków przed zagrożeniami.
 3. Pomoc w procesie socjalizacji wychowanków.
 4. Zminimalizowanie czynników ryzyka wpływających na powstawanie zachowań destrukcyjnych.
 5. Umacnianie pozytywnych postaw i działań wśród młodzieży.
 6. Wdrażanie wychowanków do wspólnej odpowiedzialności za ład i porządek w bursie oraz w najbliższym otoczeniu.
 7. Pomoc w rozwijaniu zainteresowań i talentów.
 8. Stworzenie poczucia bezpieczeństwa podczas pobytu w placówce.
 9. Aktywizowanie rodziców w realizacji zadań wychowawczo- profilaktycznych bursy.
 10. Poszerzanie działań wychowawczych i profilaktycznych placówki o współpracę z instytucjami środowiska lokalnego.
 11. Wdrażanie do poszanowania tradycyjnych, wspólnie uznawanych wartości.

OBSZARY

 1. Organizacja pracy z grupą wychowawczą.
 2. Profilaktyka zagrożeń i uzależnień.Promocja zdrowego i bezpiecznego stylu życia.
 3. Promowanie talentów i rozwijanie zainteresowań wychowanków.
 4. Wspieranie
 5. Przygotowanie wychowanków do pełnienia ról społecznych w życiu dorosłym.
 6. Współpraca z rodzicami i ze szkołą wychowanka.
 7. Współpraca ze środowiskiem lokalnym

LP.

 

ZADANIA WYZNACZAJĄCE FORMY REALIZACJI W OBSZARZE

ZADANIA WYZNACZAJĄCE FORMY REALIAZACJI W OBSZARZE NA DANY ROK SZKOLNY

I

Organizacja pracy z grupą wychowawczą

1.Zaplanowanie pracy opiekuńczo- wychowawczej z uwzględnieniem potrzeb i specyfiki grupy.

2.Zapoznanie lub przypomnienie młodzieży Statutu i Regulaminu Bursy Szkolnej, zasad P-Poż. I BHP.

3.Założenie lub korekta dokumentacji wychowanka.

4.Systematyczne prowadzenie dokumentacji grupy.

5. Analizowanie efektów oddziaływań wychowawczych w poszczególnych grupach- ewaluacja pracy.

6. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za powierzone mienie bursy.

7.Prowadzenie dokumentacji „ Organizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej” dla młodzieży objętej tą pomocą.

1. Zapoznanie wychowanków z Programem wychowawczo-profilaktycznym oraz  z Planem pracy wychowawcy grupy.

2.Wykorzystywanie w działaniach wychowawczych sposobów  komunikowania się poprzez Messengera  pocztę mail lub inne komunikatory.

3.Diagnoza potrzeb i oczekiwań wychowanków nowoprzyjętych na podstawie kwestionariusza wywiadu z rodzicami.

 

II

Profilaktyka zagrożeń i uzależnień. Promocja zdrowego i bezpiecznego stylu życia

1.Diagnoza  różnego rodzaju zagrożeń i uzależnień wśród młodzieży.

2. Podejmowanie działań wychowawczych wobec wychowanków przejawiających zachowania ryzykowne.

3.Podejmowanie działań wychowawczych mających  na celu nabywanie przez wychowanków umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz postepowania w sytuacjach trudnych i ryzykownych.

4.Upowszechnianie wiedzy na temat  uzależnień oraz zdrowego żywienia.

5. Promowanie wśród wychowanków aktywnego spędzania czasu wolnego.

6. Kształtowanie higienicznego i zdrowego stylu życia wśród wychowanków.

7. Kształtowanie postaw ekologicznych

1.       Wprowadzenie nowych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej:  „Arteterapia i socjoterapia zajęciowa”

2.       Realizacja projektów:

ü  Bursowy dekalog ekologiczny

ü  Drugie życie mojej szafy

ü  Jem mądrze i zdrowo

III

Promowanie talentów i rozwijanie zainteresowań wychowanków.

1.Rozwijanie kreatywności wśród wychowanków.

2.Stwarzanie wychowankom optymalnych warunków do rozwoju zainteresowań , zdolności i talentów oraz ich wykorzystywanie w pracy wychowawczej z młodzieżą.

3. Promowanie czytelnictwa wśród wychowanków.

1.Prowadzenie działań wychowawczych motywujących młodzież do aktywnego udziału w uroczystościach ogólnobursowych .

IV

Wspieranie wychowanka

1.Realizacja Programu Adaptacyjnego dla wychowanków nowoprzyjętych.

2.Integracja młodzieży w bursie.

3. Rozpoznanie potrzeb i trudności wychowanka, sytuacji rodzinnej i materialnej.

4. Indywidualna praca z wychowankiem.

5.Wspieranie wychowanka w osiąganiu powodzenia szkolnego.

6. Działalność doradcy zawodowego.

7. Pomoc w sytuacjach kryzysowych wychowanków poprzez działalność bursowego psychologa.

8. Realizacja działań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej z  udziałem psychologa.

9.Systematyczne monitorowanie wykorzystywania przez młodzież czasu nauki własnej oraz frekwencji szkolnej.

1. Realizacja programu preorientacji  zawodowej „ Poznajemy zawody”

2.Uwzględnienie w pracy z wychowankami potrzebę budowania i wzmacniania poczucia własnej wartości między  innymi  kompleksów  jako powszechnego  problemu wśród młodzieży.

3.Realizacja programu o charakterze integracyjnym:

”Ruszamy razem, będziemy razem”

V

Przygotowanie wychowanków do pełnienia ról społecznych w życiu dorosłym

1. Rozwijanie umiejętności komunikacji interpersonalnej oraz pracy zespołowej

2. Kształtowanie samorządności wychowanków

3. Rozwijanie poczucia tożsamości narodowej

4. Kształtowanie nawyków kultury osobistej wychowanków

5. Podejmowanie zadań aktywizujących młodzież w działalność społeczną, obywatelską , patriotyczną.

6. Podejmowanie zadań aktywizujących młodzież w działalność społeczną, obywatelską , patriotyczną.

1.Kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro, piękno oraz przygotowujących do podejmowania odpowiedzialnych decyzji.

2. Kształtowanie krytycznego  podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.

3. Wprowadzenie działań na rzecz szerszego udostepnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy.

VI

Współpraca z rodzicami i ze szkołami wychowanków.

1. Budowanie prawidłowych relacji w kontaktach z rodzicami.

2. Wzmacnianie indywidualnych kontaktów z rodzicami wychowanków.

3. Aktualizowanie zakładki na stronie internetowej bursy do kontaktów z rodzicami.

4. Budowanie współpracy ze szkołami wychowanków.

5. Korzystanie w większym zakresie z technologii cyfrowych w kontaktach z rodzicami – pedagogizacja oraz wsparcie psychologiczne dla rodziców.

1.      Wprowadzenie  godziny do konsultacji z rodzicem wychowanka .

VII

Współpraca ze środowiskiem lokalnym

1.Kształtowanie odpowiedzialności za wizerunek bursy.

2.Promocja bursy w środowisku lokalnym miasta Ostrowa Wlkp.

3.Współpraca z instytucjami oraz organizacjami pożytku publicznego ( fundacje , stowarzyszenia)

 • Współpraca ze Schroniskiem dla zwierząt.
 • Kontynuowanie współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Chorych   Hospicjum Św. Józefa.
 • Współpraca z Przedszkolem nr. 15
 • Współpraca z  Klubem Seniora
 • Współpraca z MGOPS w Odolanowie.
 • Współpraca z Biblioteka Publiczną

4. Wykorzystanie w większym zakresie strony internetowej w celu promocji placówki w środowisku lokalnym  miasta Ostrowa Wlkp.

1. Współpraca z Ostrowskim Centrum Kultury.

EWALUACJA

 1. OBSERWACJA
 2. WYNIKI ANKIET
 3. SPRAWOZDANIA MIESIĘCZNE
 4. SPRAWOZDANIA SEMESTRALNE
 5. SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA  WYCHOWANKA

W wyniku działań wychowawców grup na podstawie Programu  wychowawczo- profilaktycznego bursy oraz planów pracy poszczególnych grup wychowawczych wychowanek placówki:

 1. Jest odpowiedzialny za ład i porządek w placówce i swoim najbliższym otoczeniu.
 2. Potrafi poddać ocenie swoje zachowanie i postawę.
 3. Prowadzi zdrowy styl życia
 4. Zna konsekwencje zażywania narkotyków, palenia papierosów, picia i wpływ używek na własne zdrowie.
 5. Radzi sobie w sytuacji stresu i zagrożenia.
 6. Stosuje w życiu zasad kulturalnego zachowania.
 7. Kultywuje tradycje i obyczaje, kieruje się tradycyjnymi, wspólnie uznawanymi wartościami.
 8. Racjonalnie planuje swój wolny czas.
 9. Jest odpowiedzialny za zdrowie swoje oraz innych
 10. Zna swoje prawa i obowiązki.
 11. Ma świadomość, że w trudnych sytuacjach może liczyć na pomoc i wsparcie ze strony dyrekcji , wychowawców i pozostałych pracowników bursy.
 12. Ma świadomość swoich talentów i umiejętności oraz potrafi je wykorzystać w celu samorozwoju.